FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना

टाेल विकास संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा

घरधनी र घर बहालमा बस्ने व्यक्ति बीच हुने बहाल सम्झौताको ढांचा सम्बन्धमा

मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना

यस न.पाबाट आव २०७३/७४ का लागि स्विकृत योजनाहरु मध्ये उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने योजनाहरु यहि असोज मसान्तभित्र सम्झौता गरी २०७३ माघ मसान्त सम्म सम्पन्न गरि सक्नु पर्ने व्योहोरा उपभोक्ता समिति एवं नगरबासीमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

कर छुट सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

Pages