FAQs Complain Problems

कर तथा शुल्कहरु

आ.व. २०७६/७७ को ज्याला, ढुवानी तथा निर्माण सामाग्रीहरुको दर रेट
आ.व. २०७६/७७ को ज्याला, ढुवानी तथा निर्माण सामाग्रीहरुको (Electrical and Plumbing) को दर रेट
आ.व. २०७६/७७ को Traditional Works (Contract) को दर रेट विश्लेषण
आ.व. २०७६/७७ को Traditional Works (User) को दर रेट विश्लेषण
आ.व. २०७६/७७ को Road Works (Contract) को दर रेट विश्लेषण