FAQs Complain Problems

कर तथा शुल्कहरु

आ.व. २०७९/०८० को Water Supply works तथा Sanitation works को निर्माण सामाग्रीहरुको दर (रेट)
Post date 1 year 5 months
आ.व. २०७९/०८० को Electrical Works को निर्माण सामाग्रीको दर (रेट)
Post date 1 year 5 months
आ.व. २०७९।०८० को ज्याला, ढुवानी तथा निर्माण सामाग्रीहरुको दर (रेट)
Post date 1 year 5 months
आ.व. २०७९/०८० को परम्परागत कामका दरहरूको विश्लेषण (प्रयोगकर्ता)
Post date 1 year 5 months
आ.व. २०७९/०८० को परम्परागत कामका दरहरूको विश्लेषण (ठेक्का)
Post date 1 year 5 months
आ.व. २०७९/०८० को सडक निर्माणको दरहरूको विश्लेषण (प्रयोगकर्ता)
Post date 1 year 5 months
आ.व. २०७९/०८० को सडक कार्यको दरको विश्लेषण (ठेक्का)
Post date 1 year 5 months
आ.व. २०७९/०८० को निर्माण कार्यको दरहरूको विश्लेषण (प्रयोगकर्ता)
Post date 1 year 5 months

Pages