FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

टुटफुट सामान (ठेलागाढा बिगारेको) तथा साईकल लिलाम बढाबढको सूचना (२०८०-०६-०४)

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धमा (Supply and Delivery of stationery items)

इलेक्ट्रोनिक बोलपत्र आह्वन सम्बन्धी सूचना

प्रस्ताब आह्वान सम्बन्धी सूचना (जग्गा एकिकरण आयोजनाको पूर्व सभाव्यता अध्ययन)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०८०-०३-२५)

Pages