FAQs Complain Problems

प्रकासन

सूचनाको हक सम्बन्धी प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७९
Post date 1 month 6 days
आ.व. २०७९/८० मा म.थि.न.पा.मा सूचिकृत फर्महरुको विवरण
Post date 3 months 5 days
सूचनाको हक सम्बन्धी चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८
Post date 3 months 1 week
सूचनाको हक सम्बन्धी तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८
Post date 5 months 2 weeks
सूचनाको हक सम्बन्धी दोश्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८
Post date 10 months 4 days
सूचनाको हक सम्बन्धी पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८
Post date 1 year 1 month
गन्तव्य मध्यपुर थिमि
Post date 1 year 10 months
आ.व. २०७६/७७ मा म.थि.न.पा.मा सूचिकृत फर्महरुको विवरण
Post date 3 years 1 month

Pages