FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

S.N. Photo Name Designation Section Phone Email
26 संजय पोखरेल वडा प्रशासकीय प्रमुख ६ नं. वडा कार्यालय, चपाचो ९८५११११४७३ ward6@madhyapurthimimun.gov.np, sanjay.pokharel@gmail.com
27 सुनिल होना इन्जिनियर १ नं. वडा कार्यालय, लोहकिल्थली ९८५११०८४४०
28 रोशन जोशी इन्जिनियर ५ नं. वडा कार्यालय, भुलाँखेल ९८४१७१५४०६
29 द्रुपता पण्डित अधिकृत स्तर छैठौँ (जे.म.बा. शाखा) जेष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिका शाखा ९८४१६८५०२० panditdurpata@gmail.com
30 तारा प्रजापति सि.अ.हे.व.अ स्वास्थ्य शाखा ९८४१६५२७१७ taraprajapati2034@gmail.com
31 सुन कुमार राउत सि.अ.हे.व.अ स्वास्थ्य शाखा ९८५१०६२३६६
32 चुन बहादुर राई कृषि प्रसार अधिकृत (छैठौं स्तर) कृषि शाखा ९८४२०२५९५६ cbyamphu2015@gmail.com
33 सुरेश कुमार राई अधिकृत स्तर छैठौँ (सहकारी शाखा) सहकारी शाखा ९८४२९०५१२९ mthimisahakari@gmail.com
34 ठर कुमार थापा भेटेनरी अधिकृत पशु शाखा ९८४१४३१२७० madhyapurthimipasusewa09@gmail.com
35 प्रदिप थापा ला पो डे डे (छैठौं स्तर) पशु शाखा ९८४१३५८३९६
36 प्रेम लाल भासिमा इन्जिनियर शहरी विकास तथा योजना महाशाखा ९८५११२८६१४
37 सन्तनु श्रेष्ठ इन्जिनियर शहरी विकास तथा योजना महाशाखा ९८४९०३८२३०
38 भावना थापा इन्जिनियर नक्सा शाखा ९८४१३९८५२८
39 होमा देवी उप्रेती वागवानी विकास अधिकृत (छैठौं स्तर) कृषि शाखा ९८४९०५७५३५
40 सुप्रिम श्रेष्ठ इन्जिनियर २ नं. वडा कार्यालय, जातिगाल ९८४१८८४९१४
41 मनिषा श्रेष्ठ इन्जिनियर ४ नं. वडा कार्यालय, बालकुमारी ९८४९९८५६२६
42 किरण श्रेष्ठ इन्जिनियर ६ नं. वडा कार्यालय, चपाचो ९८५११९६४३४
43 सुरक्षा सिजापति इन्जिनियर ७ नं. वडा कार्यालय, नगदेश ९८०१०२१६१३
44 सागर खमु श्रेष्ठ इन्जिनियर ८ नं. वडा कार्यालय, बोडे ९८४३७२४४०९
45 डेविड प्रजापति इन्जिनियर ९ नं. वडा कार्यालय, सिन्टिटार ९८४१६२०६२०
46 सुदिप कुमार मिश्र ज.स्वा.नि. शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, कौशलटार ९८४१८१६७७८ Sudipin.community@gmail.com
47 बरुण कुमार झा ज.स्वा.नि. लोकन्थली स्वास्थ्य चौकी ९८४१५६३७७५ jhabarun3775@gmail.com
48 श्याम कुमार थापा ज.स्वा.नि. बालकुमारी स्वास्थ्य चौकी ९८४१४४५५५८ shyamretro38@gmail.com
49 मन्जु गैरे ज.स्वा.नि. बालकुमारी स्वास्थ्य चौकी ९८५४०४५६३१
50 सरोज कुमार राय ज.स्वा.नि. ठिमी स्वास्थ्य चौकी ९८४४०५७७२९ 1sarojray@gmail.com

Pages