FAQs Complain Problems

प्रकासन

सूचनाको हक सम्बन्धी प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७९
Post date 1 year 4 weeks
आ.व. २०७९/८० मा म.थि.न.पा.मा सूचिकृत फर्महरुको विवरण
Post date 1 year 2 months
सूचनाको हक सम्बन्धी चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८
Post date 1 year 3 months
सूचनाको हक सम्बन्धी तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८
Post date 1 year 5 months
सूचनाको हक सम्बन्धी दोश्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८
Post date 1 year 9 months
सूचनाको हक सम्बन्धी पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८
Post date 2 years 1 month
गन्तव्य मध्यपुर थिमि
Post date 2 years 10 months
आ.व. २०७६/७७ मा म.थि.न.पा.मा सूचिकृत फर्महरुको विवरण
Post date 4 years 1 month

Pages