FAQs Complain Problems

प्रकासन

S.N.
Document Title
आ.व. Post date Documents
13 सूचनाको हक सम्बन्धी द्वितीय त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७९ 1 year 4 months PDF icon सूचनाको हक सम्बन्धी द्वितीय त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७९.pdf
14 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७९ 1 year 7 months PDF icon सुचनाको हक सम्बन्धी प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७९.pdf
15 आ.व. २०७९/८० मा म.थि.न.पा.मा सूचिकृत फर्महरुको विवरण 1 year 9 months PDF icon List of Firms 2079-80.pdf
16 सूचनाको हक सम्बन्धी चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८ 1 year 9 months PDF icon सूचनाको हक सम्बन्धी चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८..pdf
17 सूचनाको हक सम्बन्धी तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८ 1 year 12 months PDF icon सूचनाको हक सम्बन्धी तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८.pdf.pdf
18 सूचनाको हक सम्बन्धी दोश्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८ 2 years 4 months PDF icon सूचनाको हक सम्बन्धी दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन.pdf.pdf

Pages