FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धमा

स्टेशनरी र सर-सफाईको सामानहरु सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना

औषधि खरिदका लागि विद्युतिय बोलपत्र आहवान सम्बन्धी सूचना

मिति २०७८/०४/२५ को गोरखापत्रको पृष्ठ १० मा प्रकाशित सूचना

बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सूचना

IFB no. MTM/ICB/Goods/01/2077/078 को pre-bid meeting सम्बन्धी सूचना

Pages