FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

म.थि.न.पा को मिति २०८०।१०।२३ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

Invitation for Electronic Bids. (2080-10-28)

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।

बक्यौता कर तिर्न आउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

Pages