FAQs Complain Problems

Urban Health Center, Kaushaltar

English

Binita Karki

Laxmi Kumari Shah

Phone: 
9841597549

Rama Rana Magar

Phone: 
9808348915

Shanti Acharya Paudel

Personal Email: 
acharyashanti789@gmail.com
Phone: 
9849057300

Sudip Kumar Mishra

Personal Email: 
Sudipin.community@gmail.com
Phone: 
9841816778